دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

نادر جعفرنیادابانلو

نادر جعفرنیادابانلو

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^