دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نادر   جعفرنیادابانلو

پست الکترونیکی : jafarnia@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیوالکتریک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه مهندسی توانبخشی (مقطع ارشد)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/04/25

نادر جعفرنیادابانلو

نادر جعفرنیادابانلو

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^